Τηλ. έκτακτης ανάγκης 166
 1. Αρχική
 2. Όροι χρήσης

Προοίμιο:

Η Ατομική Επιχείρηση έχει αναπτύξει και εκμεταλλεύεται τη ιδέα της εφαρμογής με τίτλο Feelyou.gr (στο εξής η «Εφαρμογή»), η οποία εφαρμογή παρέχει προς τους χρήστες αυτής ένα εργαλείο απομακρυσμένης ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής ψυχολογίας μέσω της εφαρμογής.

Ο αφετέρου συμβαλλόμενος, ο Ψυχολόγος/σύμβουλος, επιθυμεί να παράσχει τις υπηρεσίες του μέσω της εφαρμογής υπό τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη, η ορθή λειτουργία της εφαρμογής, ο σκοπός της, καθώς και η προστασία των χρηστών αυτής, σε όλα τα επίπεδα.

Άρθρο 1. Παροχή Υπηρεσιών

 1. Η Ατομική Επιχείρηση αναθέτει με την παρούσα στον Ψυχολόγο/σύμβουλο, και ο τελευταίος αποδέχεται την ανάθεση και αναλαμβάνει την παροχή προς την Ατομική Επιχείρηση υπηρεσιών για την διαδικτυακή ψυχολογική υποστήριξη και την παροχή συμβουλών και καθοδηγήσεων προς τους χρήστες της εφαρμογής.
 2. Ειδικότερα, ο Ψυχολόγος/σύμβουλος θα παρέχει ενδεικτικά τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  Θα έρχεται σε διαδικτυακή επαφή (μέσω μαγνητοσκοπημένου βίντεο ή live συνεδρίας ή γραπτών ερωτήσεων) με τον εκάστοτε χρήστη της εφαρμογής, και θα λαμβάνει γνώση των ψυχολογικών προβληματισμών του.
  Θα μελετά προσεκτικά και με σύνεση τους προβληματισμούς, που του θέτει ο εκάστοτε χρήστης της εφαρμογής και θα παρέχει τη βοήθεια και τις συμβουλές του (μέσω μαγνητοσκοπημένου βίντεο ή liveσυνεδρίας ή συγκεκριμένου αριθμού απαντήσεων).
  Θα έχει πρωταρχική υποχρέωση απέναντι στον χρήστη της εφαρμογής (αλλά και την ατομική επιχείρηση) να τηρεί πλήρη εχεμύθεια για ό,τι περιέχεται σε γνώση του από την ιδιωτική ζωή και τις πράξεις του ακόμα και αν δεν του τα έχει ανακοινώσει ο ίδιος ο χρήστης.
  Θα διαφυλάττει το κύρος του επαγγέλματος του που το επιτυγχάνει: Με το σεβασμό προς τον άνθρωπο και τα δικαιώματα του, την αντικειμενικότητα, την αξιοπρέπεια, την ευσυνειδησία, την υψηλή συναίσθηση ευθύνης και την συμπεριφορά που εμπνέει εμπιστοσύνη και γενικά τη διατήρηση του έργου του σε υψηλά επίπεδα.
  Θα φροντίζει ώστε οι πράξεις, οι ενέργειες και γενικά η συμπεριφορά του να μη μειώνουν το επάγγελμα του στην κοινή γνώμη και ιδίως να μην έρχονται σε αντίθεση προς το «δημόσιο αίσθημα» του τόπου, όπου το ασκεί.
  Θα φροντίζει να διατηρεί υψηλό το επίπεδο της εργασίας και να προφυλάσσει την επιστήμη του και τις μεθόδους της από κάθε φθορά στην κοινή γνώμη. Ειδικότερα φροντίζει να εξασφαλίζει κατάλληλους όρους και συνθήκες για την διεξαγωγή της εργασίας του.
  Όταν ασκεί την επαγγελματική πράξη,  θα βασίζεται σε μεθόδους και τεχνικές που έχουν κατακυρωθεί (κατοχυρωθεί) ως όργανα επιστημονικής ψυχολογικής εξέτασης, έχει υπ’ όψη του τα όρια του και φροντίζει να επαληθεύει τα ευρήματα του.
  Θα τηρεί απαρέγκλιτα των Κώδικα Δεοντολογίας των Ψυχολόγων.

 3. Ο Ψυχολόγος/σύμβουλος αναλαμβάνει να εκτελέσει με επάρκεια, πληρότητα και με τη μέγιστη επιμέλεια τις υπηρεσίες που αναλαμβάνει.

Άρθρο 2. Αμοιβή

Η αμοιβή του Ψυχολόγου/σύμβουλου θα διαμορφώνεται ως εξής: Ο Ψυχολόγος/σύμβουλος θα έχει τη δυνατότητα να επιλέγει την αμοιβή του ανα υπηρεσία που παρέχει. Η εφαρμογή δεν έχει ουδεμία ευθύνη απόδοσης σχετικού παραστατικού (απόδειξης) προς τον εκάστοτε πελάτη, παρά μόνο ο σύμβουλος ψυχικής υγείας που παρέχει την υπηρεσία.

Άρθρο 3. Πληρωμή

Η πληρωμή του ψυχολόγου/σύμβουλου προς την επιχείρηση προκειμένου να μπορεί να κάνει χρήση της πλατφόρμας θα γίνεται με επιλογή μεταξύ των πακέτων που αναφέρονται μέσα στην εφαρμογή. Η Ατομική επιχείρηση δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιήσει το κόστος πληρωμής της. Για κάθε πληρωμή προς την επιχείρηση, ο Ψυχολόγος/σύμβουλος θα λαμβάνει σχετικό παραστατικό.

Άρθρο 4. Τήρηση Εχεμύθειας

 1. Ο Ψυχολόγος/σύμβουλος αναγνωρίζει ότι κατά την πρόσβαση που του παρέχεται στα δεδομένα που υποστηρίζουν τη λειτουργία της Εφαρμογής της Ατομική Επιχείρησης, και εν γένει κατά τη συνεργασία του με την Ατομική Επιχείρηση για την ανάπτυξη και λειτουργία της Εφαρμογής και την εκτέλεση των υποχρεώσεών του δυνάμει των παρόντων όρων έρχεται σε άμεση επαφή και γίνεται γνώστης άκρως εμπιστευτικών πληροφοριών, αναλύσεων και μελετών επαγγελματικής και εμπορικής φύσης, τεχνογνωσίας και απορρήτων που αποτελούν αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Ατομικής Επιχείρησης.
 2. Ο Ψυχολόγος/σύμβουλος υποχρεούται να χειρίζεται ως απόρρητες όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και στοιχεία και να μην τις κοινοποιεί σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Ατομικής Επιχείρησης. Ο Ψυχολόγος/σύμβουλος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την διαφύλαξη και ασφάλεια των ανωτέρω πληροφοριών και στοιχείων και την παρεμπόδιση πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων τρίτων σε αυτά.
 3. Ο Ψυχολόγος/σύμβουλος υποχρεούται να τηρεί ως άκρως εμπιστευτικά τα οποιαδήποτε δεδομένα έλαβε από την Ατομική Επιχείρηση σε οποιοδήποτε μέσο με σκοπό την ορθή επιτέλεση του ρόλου του, καθώς και να μην χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά σε πελάτες του πλην της Ατομική Επιχείρησης.
 4. Η μη τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης εχεμύθειας από τον Ψυχολόγο/σύμβουλο, παρέχει στην Ατομική Επιχείρηση το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση για την παραβίαση της υποχρέωσης εχεμύθειας.
 5. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου δεσμεύουν τον Ψυχολόγο/σύμβουλο και μετά την καθ’ οιοσδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της συνεργασίας.

Άρθρο 5. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 1. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ένδικου μέσου κατά της Ατομικής Επιχείρησης από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του παρεχόμενου αρχείου προθεσμιών, εξαιτίας σοβαρού παραπτώματος του Ψυχολόγου/σύμβουλου τότε, και μόνον, ο ίδιος βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Ατομική Επιχείρηση εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Ατομική Επιχείρηση για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.
 2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του N.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Άρθρο 6. Διάρκεια – Λύση της Συνεργασίας

Οι παρόντες όροι συμφωνείται να ισχύουν εφόσον ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός του Ψυχολόγου/σύμβουλου και η συνεργασία λύεται εφόσον γίνει διαγραφή του λογαριασμού του.

Άρθρο 7. Νομικός Δεσμός

Η παρόντες όροι δεν συνιστούν σύμβαση έμμισθης εντολής, ούτε καθιδρύουν σχέση πάγιας περιοδικής αμοιβής ή υπαλληλική σχέση.

Άρθρο 8. Τελικές διατάξεις

 1. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.
 2. Αποκλειστικά αρμόδια για την εκδίκαση της όποιας διαφοράς τυχόν ανακύψει μεταξύ των μερών με αιτία των παρόντων όρων, ορίζονται τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.
 3. Όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις.
 4. Κάθε τροποποίηση των όρων θα καταρτίζεται μόνο εγγράφως, με νεότερη συμφωνία μεταξύ των μερών.
elEL
img-03-3

join us now

Με κάθε καινούργια εγγραφή δωρεάν η πρώτη συνεδρία!